Ty też możesz zostać Einsteinem – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Jastrzębia.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-243/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Jastrzębia

Wartość ogółem: 480522

Wydatki kwalifikowalne: 480522

Dofinansowanie: 480522

Dofinansowanie UE: 408443,7

Nazwa beneficjenta: Gmina Jastrzębia

NIP beneficjenta: 7961852392

Kod pocztowy: 26-631

Miejscowość: Jastrzębia

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

kielecki portal komunikacyjny, koszty uzyskania przychodu proz, nieruchomości skała, nowa tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych, fundusze strukturalne 2014 2020, ryczałtowo

yyyyy