Uczeń na piątkę – Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III SP w gminie Złotniki Kujawskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-037/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Złotniki Kujawskie

Wartość ogółem: 126181,8

Wydatki kwalifikowalne: 126181,8

Dofinansowanie: 126181,8

Dofinansowanie UE: 107254,53

Nazwa beneficjenta: Gmina Złotniki Kujawskie

NIP beneficjenta: 5562561930

Kod pocztowy: 88-180

Miejscowość: Złotniki Kujawskie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

budowa gokarta, spośród podanych w ramce wyrazów podkreśl te w których nastąpiła utrata, stronu, wsparcie na starcie, kzk gop 7 tramwaj, kiedy polska przystąpiła do ue

yyyyy