„Uczeń przyszłością Europy”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-019/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina:

Wartość ogółem: 164508,55

Wydatki kwalifikowalne: 164508,55

Dofinansowanie: 164508,55

Dofinansowanie UE: 139832,27

Nazwa beneficjenta: Powiat Opolski

NIP beneficjenta: 7543023121

Kod pocztowy: 45-082

Miejscowość: Opole

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

1 stycznia, wielkopolskie centrum medyczne, urząd pracy myslenice, dobór silnika elektrycznego pkm, rzecznik, komornicki, ministerstwo inwestycji i rozwoju bip

yyyyy