Uniwersytet Młodych Odkrywców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-109/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Gmina: Mikołów

Wartość ogółem: 1164270,73

Wydatki kwalifikowalne: 1164270,73

Dofinansowanie: 1024558,24

Dofinansowanie UE: 989630,12

Nazwa beneficjenta: Gmina Mikołów

NIP beneficjenta: 6351805347

Kod pocztowy: 43-190

Miejscowość: Mikołów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat mikołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

droga 747, czy hospicjum zabiera emeryturę, mapa lasy, podmiot, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit.b ustawy (pożyczkobiorca), realizacja projektu unijnego krok po kroku, w którym sektorze gospodarki pracuje najwięcej polaków, 2 lipca, zasada przekonywania, wzór noty księgowej, kapitał obrotowy, um wałbrzych, www.fundi.pl, aktywna mama lublin, dom opieki dofinansowanie z unii, pomoc minimis, pup zamosc praca, które z poniższych zdań nie oddaje sensu przytoczonego fragmentu tekstu, połącz podane prośby o przedstawienie się ze stosownymi do nich odpowiedziami, związanych

yyyyy