Usprawnienie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów niepełnosprawnych, z trudnościami w nauce oraz wybitnie zdolnych w szkole integracyjnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-253/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Dębica

Wartość ogółem: 233390

Wydatki kwalifikowalne: 233390

Dofinansowanie: 233390

Dofinansowanie UE: 198381,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębica

NIP beneficjenta: 8722216736

Kod pocztowy: 39-200

Miejscowość: Dębica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

okręg przemysłowy we wschodniej ukrainie nad dunajcem, gmina strzegom praca, power.gov.pl, unia bracka makoszowy

yyyyy