Utalentowane przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-001/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Strawczyn

Wartość ogółem: 249297,5

Wydatki kwalifikowalne: 249297,5

Dofinansowanie: 211901,5

Dofinansowanie UE: 211902,88

Nazwa beneficjenta: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

NIP beneficjenta: 9591455084

Kod pocztowy: 26-067

Miejscowość: Strawczyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: samorządowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/15/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

wodociagi szubin, flaga podlaskiego, wype, zdalne decyzja, krakowskie przedmieście 15/17, borówka konin menu, urząd marszałkowski toruń ochrona środowiska, spis chorób psychicznych, brak wyników w formie tekstowej

yyyyy