Utworzenie punktu przedszkolnego w gminie Kozielice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-030/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Gmina: Kozielice

Wartość ogółem: 1129246,5

Wydatki kwalifikowalne: 1129246,5

Dofinansowanie: 1014514,5

Dofinansowanie UE: 959859,53

Nazwa beneficjenta: Gmina Kozielice-Zespół Szkół w Kozielicach im. Osadników Ziem Zachodnich

NIP beneficjenta: 8531457400

Kod pocztowy: 74-204

Miejscowość: Kozielice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

dotacje z urzędu pracy na zatrudnienie pracownika 2018, konferencja 5 stycznia, termomodernizacja budynku dofinansowanie, tomasz komornicki, sp jabłonka, przedszkole 77

yyyyy