Uwierzyć w siebie to móc wiele osiągnąć- program terapeutyczno-psychologiczny dla uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty. Szkolny Ośrodek Kariery drogą do fortunnego wyboru szkoły i zawodu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-191/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 331380,24

Wydatki kwalifikowalne: 331380,24

Dofinansowanie: 331380,24

Dofinansowanie UE: 281673,2

Nazwa beneficjenta: „Gimnazjum nr 2 im. Ks. Zygfryda Berezeckiego w Chełmie

NIP beneficjenta: 5631932075

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

2 urzad skarbowy krakow, domy złotów, www.pup.torun.pl, d dom

yyyyy