Via ad Artes – program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-053/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 399999,6

Wydatki kwalifikowalne: 399999,6

Dofinansowanie: 399999,6

Dofinansowanie UE: 339999,66

Nazwa beneficjenta: Miasto Opole

NIP beneficjenta: 7540024002

Kod pocztowy: 45-015

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

rpo malopolska, rynek wałbrzych, ukraina wojna 2019, zs4 leszno, m54 kod choroby, zbieranie danych osobowych, nowe ministerstwa

yyyyy