W drodze do realizacji marzeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-059/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 224728

Wydatki kwalifikowalne: 224728

Dofinansowanie: 224728

Dofinansowanie UE: 191018,8

Nazwa beneficjenta: Miasto Gliwice

NIP beneficjenta: 6311006640

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012

uzupełnij wypowiedzenia tak aby powstały wskazane zdania, umww praca, ankieta wzór, mikroprzedsiębiorca 2020, wymiana pieców węglowych małopolska, list szablon, fenix z popiołów, jakie mamy szanse na euro, europejskiej, 67 222 jerzmanowa, w sprawie, autojazda bydgoszcz, mbp hrubieszów

yyyyy