W drodze do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-002/10-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2305732

Wydatki kwalifikowalne: 2305732

Dofinansowanie: 2305732

Dofinansowanie UE: 1959872,2

Nazwa beneficjenta: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braillea

NIP beneficjenta: 5541380873

Kod pocztowy: 85-008

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012

pies przewodnik, forma północ, serwis gminy ślesin, sprzedaż własnych wyrobów 2020, portale typu zbiornik

yyyyy