Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-076/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1724994,92

Wydatki kwalifikowalne: 1724994,92

Dofinansowanie: 1699120

Dofinansowanie UE: 1466245,68

Nazwa beneficjenta: Fundacja Edukacji Przedszkolnej

NIP beneficjenta: 8982112726

Kod pocztowy: 51-619

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

cd projekt arkusz zleceń, instytucje finansowe, jak powiększyć litery w komputerze, ukraina 2014 r, oszczędność środków, z wyrazami szacunku przecinek, zapisz krócej 3√75

yyyyy