Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-126/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 520338,97

Wydatki kwalifikowalne: 520338,97

Dofinansowanie: 495970,95

Dofinansowanie UE: 442288,12

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym

NIP beneficjenta: 8161523285

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Grodzisko Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/24/2009

Data zakończenia realizacji: 8/10/2012

prezes cpk, msp generator pl, empik dworzec wileński, niezrozumiałe razem czy osobno, słownik kodów cpv, kompetencje kluczowe w szkole podstawowej 2019

yyyyy