Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-029/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Warlubie

Wartość ogółem: 224231,7

Wydatki kwalifikowalne: 224231,7

Dofinansowanie: 224231,7

Dofinansowanie UE: 190596,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Warlubie

NIP beneficjenta: 5591005054

Kod pocztowy: 86-160

Miejscowość: Warlubie

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

niedosłuch icd 10, na podstawie materiału źródłowego uzupełnij poniższy tekst, wroc do mnie pdf, podaj wszystkie elementy zbioru 1.11, www praca gov pl logowanie, paweł lasek, ifa uj sekretariat, mikro a mały przedsiębiorca, stosowanie

yyyyy