Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-220/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Brzozów

Wartość ogółem: 490892,48

Wydatki kwalifikowalne: 490892,48

Dofinansowanie: 483430,91

Dofinansowanie UE: 417258,61

Nazwa beneficjenta: Gmina Brzozów – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy

NIP beneficjenta: 6861684807

Kod pocztowy: 36-200

Miejscowość: Brzozów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

tylko dwa działania w ramce mają wynik będący liczbą naturalną, komórka hallera, plan urlopów 2021 wzór pdf, kwantowy system finansowy

yyyyy