Więcej, szybciej, skuteczniej, czyli rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem technologii informacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-269/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Sokołów Małopolski

Wartość ogółem: 254179

Wydatki kwalifikowalne: 254179

Dofinansowanie: 254179

Dofinansowanie UE: 216052,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Sokołów Małopolski

NIP beneficjenta: 5170121981

Kod pocztowy: 36-050

Miejscowość: Sokołów Małopolski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/15/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

podstawa prawna dotacji 5000, regionalny program operacyjny, dofinansowanie na rozwój firmy, nasze golebie pawelec, dzieciaki.pl stalowa wola, wspólnoty europejskie, badania na rzs, bon zasiedleniowy 2021, dofinansowanie dla działkowców, 1 maja 2004, fotowoltaika łowicz, instrument finansowy, klub w gdyni

yyyyy