Wiedza i mądrość – siłą młodości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-113/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 412525

Wydatki kwalifikowalne: 412525

Dofinansowanie: 412525

Dofinansowanie UE: 350646,25

Nazwa beneficjenta: Gmina m. Częstochowa/Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi

NIP beneficjenta: 5732351753

Kod pocztowy: 42-221

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

młody borek, ile jest państw w ue, przyporządkuj zakresy częstotliwości oznaczone cyframi, przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych, koronowirus lubelskie

yyyyy