Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-052/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Konstantynów

Wartość ogółem: 281888,5

Wydatki kwalifikowalne: 281888,5

Dofinansowanie: 281888,5

Dofinansowanie UE: 239605,23

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum im.Cypraiana Norwida w Konstantynowie

NIP beneficjenta: 5372037918

Kod pocztowy: 21-543

Miejscowość: Konstantynów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/16/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

pomoc w znalezieniu pracy, diagnoza psychologiczna pdf, dofinansowanie na rozwój firmy 2020, niedawno przyjal nowe wyznanie

yyyyy