Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-179/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Gmina: Wyryki

Wartość ogółem: 69086,38

Wydatki kwalifikowalne: 69086,38

Dofinansowanie: 60736,38

Dofinansowanie UE: 58723,42

Nazwa beneficjenta: Gmina Wyryki

NIP beneficjenta: 5651445591

Kod pocztowy: 22-205

Miejscowość: Wyryki

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat włodawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

instrukcja wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie 2018, 22 kwietnia koronawirus, pomoc dla firm, ustawa z 13 stycznia 2022

yyyyy