Wiejski punkt przedszkolny „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-030/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Gmina: Chodów

Wartość ogółem: 291785,88

Wydatki kwalifikowalne: 291785,88

Dofinansowanie: 261791,8

Dofinansowanie UE: 248018

Nazwa beneficjenta: Gmina Chodów/Szkoła Podstawowa w Kaleni Małej

NIP beneficjenta: 6661862345

Kod pocztowy: 62-652

Miejscowość: Kaleń Mała

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

przedszkole kwiaty polskie bralin, dofinansowanie do pracowników, inwestuj, wojna na ukrainie od 2014

yyyyy