Wiejskie Ogniska Przedszkolne – Szansą na lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-020/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat sławieński

Gmina: Malechowo

Wartość ogółem: 477639

Wydatki kwalifikowalne: 477639

Dofinansowanie: 477639

Dofinansowanie UE: 405993,15

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

NIP beneficjenta: 6691061911

Kod pocztowy: 75-501

Miejscowość: Koszalin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Koszalin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Stowarzyszenia i organizacje społeczne

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/16/2008

Data zakończenia realizacji: 2/15/2010

promyk nadzieji 132, innowacje w usługach, poziom mistrza cda, 150 euro in pln, astrocent, zus i krus czy lata pracy się sumują 2017

yyyyy