Wiejskie przedszkole – szansą na dobry start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-026/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Wiśniowa

Wartość ogółem: 107700

Wydatki kwalifikowalne: 107700

Dofinansowanie: 105804,48

Dofinansowanie UE: 91545

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiśniowa/Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Niewodnej

NIP beneficjenta: 8191412739

Kod pocztowy: 38-124

Miejscowość: Wiśniowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

ustawą o pomocy społecznej 2021, umowa współpracy wzór, nieobjęte razem czy osobno, fundusz europejski, sposobu, wsercu miasta, 271, przedszkole lubycza królewska, promyk nadziei 134, nowa ekonomiczna polityka polegała na

yyyyy