Wsparcie dla każdego – indywidualizacja nauczania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-008/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Kartuzy

Wartość ogółem: 19400

Wydatki kwalifikowalne: 19400

Dofinansowanie: 19400

Dofinansowanie UE: 16490

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta

NIP beneficjenta: 5891734952

Kod pocztowy: 83-305

Miejscowość: Pomieczyńska Huta

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

adresat i nadawca, sprzętowo myślenice, fundusze zdefiniowanej daty, badanie podłużne

yyyyy