Wsparcie edukacyjno-prewencyjne oraz ukierunkowanie zawodowe – szansą dla osób niepełnosprawnych na rynku edukacyjno – zawodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-220/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Gmina: M. Ruda Śląska

Wartość ogółem: 255917

Wydatki kwalifikowalne: 255917

Dofinansowanie: 255917

Dofinansowanie UE: 217529,45

Nazwa beneficjenta: Miasto Ruda Śląska Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Św. Lukasza w Rudzie Śląskiej

NIP beneficjenta: 6412233515

Kod pocztowy: 41-710

Miejscowość: Ruda Śląska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/24/2011

wielicka 72 30-552 kraków, desygnacja, c 2021, zalozenie firmy dotacja, pkb województw 2021, pracuje i chce założyć własną firmę, powiatowy urząd pracy działdowo, głównie

yyyyy