Wsparcie na starcie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-003/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat złotowski

Gmina: Jastrowie

Wartość ogółem: 700736,47

Wydatki kwalifikowalne: 700736,47

Dofinansowanie: 595626

Dofinansowanie UE: 595626

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Jastrowie

NIP beneficjenta: 7671673824

Kod pocztowy: 64-915

Miejscowość: Jastrowie

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat złotowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

wielkości miast w polsce, wiadomosci w polityce, taryfa podkarpacka, ministerstwo funduszy i polityki regionalnej

yyyyy