Wsparcie na starcie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-098/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat gołdapski

Gmina: Gołdap

Wartość ogółem: 209480

Wydatki kwalifikowalne: 209480

Dofinansowanie: 206080

Dofinansowanie UE: 178058

Nazwa beneficjenta: Gmina Gołdap

NIP beneficjenta: 8470002816

Kod pocztowy: 19-500

Miejscowość: Gołdap

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat gołdapski / Powiat olecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/12/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

urzad pracy grodzisk, skrót dn, progi pzp, zs1 sierpc, bgk praktyki, rzecz, nota bene sjp

yyyyy