Wsparcie uczniów z gminy Niemce poprzez realizację programów rozwojowych szkół

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-105/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Niemce

Wartość ogółem: 225776,4

Wydatki kwalifikowalne: 225776,4

Dofinansowanie: 198204

Dofinansowanie UE: 191909,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Niemce

NIP beneficjenta: 7133056658

Kod pocztowy: 21-025

Miejscowość: Niemce

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

skreśl niewłaściwe wyrazy w zdaniach tak aby podane informacje były prawdziwe polska jest krajem, zuk spytkowice, znajdz slowo z liter, pomoc w splacie pozyczek, siec podmiotow ktore tworza, partycypacja co to, uzupełnij tabelę opisującą zmiany krajobrazu wiejskiego w różnych porach roku, dotacja na pracownika 2021, europejska karta małych przedsiębiorstw, urząd pracy leżajsk oferty, dziecko na wózku inwalidzkim rysunek, anna bera, środków, nie myśli o innych, kamal rypin

yyyyy