Wspieramy przedszkole w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-203/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Gmina: Karniewo

Wartość ogółem: 61726,72

Wydatki kwalifikowalne: 61726,72

Dofinansowanie: 61726,72

Dofinansowanie UE: 52467,71

Nazwa beneficjenta: Gmina Karniewo

NIP beneficjenta: 7571449122

Kod pocztowy: 06-425

Miejscowość: Karniewo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

pks rzeszów forum, określ które z wymienionych zadań są wykonywane przez samorząd gminny, poniżej pokazano jak można obliczyć o ile różnią się liczby, szkolenia z zamówień publicznych

yyyyy