wszystko zaczyna się od przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-028/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina: Dobra

Wartość ogółem: 1202210

Wydatki kwalifikowalne: 1202210

Dofinansowanie: 1172610

Dofinansowanie UE: 1021878,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobra

NIP beneficjenta: 6681870425

Kod pocztowy: 62-730

Miejscowość: Dobra

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

promesa zatrudnienia wzór doc, dotacja lgd, szkoła bystrzyca stara, joanna szlęk

yyyyy