Wykształcona młodzież przyszłością nas wszystkich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-396/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Besko

Wartość ogółem: 799050

Wydatki kwalifikowalne: 799050

Dofinansowanie: 799050

Dofinansowanie UE: 679192,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Besko

NIP beneficjenta: 6871783988

Kod pocztowy: 38-524

Miejscowość: Besko

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

klient instytucjonalny przykłady, urząd skarbowy gov, wesoła gromada, publiczne gimnazjum nr 1 żnin

yyyyy