„Wyposażenie bazy dydaktycznej oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Miłkowicach Jankach”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-321/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Drohiczyn

Wartość ogółem: 51048

Wydatki kwalifikowalne: 51048

Dofinansowanie: 51048

Dofinansowanie UE: 43390,8

Nazwa beneficjenta: Lokalne Stowarzyszenie „Janki”

NIP beneficjenta: 5441536376

Kod pocztowy: 17-312

Miejscowość: Miłkowice Janki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

dopasuj zawody do definicji i zdjęć, granica słowacja polska, fundo pro, ustawa o zapewnieniu dostępności, wskaż działania które mogą podjąć rzecznicy praw obywatelskich i praw dziecka, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, dofinansowania unijne dla firm, kancelaria rady ministrów praca, pkp polskie linie kolejowe, hormonogram, projekt domu dana 3

yyyyy