Wyposażenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Hucinie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-070/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Niwiska

Wartość ogółem: 87264

Wydatki kwalifikowalne: 87264

Dofinansowanie: 87264

Dofinansowanie UE: 74174,4

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wieś Przyjazna Dzieciom

NIP beneficjenta: 8141664309

Kod pocztowy: 36-147

Miejscowość: Hucina

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

komoas, did does, zaznacz rodzaje działalności gospodarczej zaliczane do usług., beneficjent definicja, stolin białoruś

yyyyy