Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-113/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Boćki

Wartość ogółem: 395559

Wydatki kwalifikowalne: 395559

Dofinansowanie: 395559

Dofinansowanie UE: 336225,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Boćki

NIP beneficjenta: 5432067060

Kod pocztowy: 17-111

Miejscowość: Boćki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/15/2010

incydentalny, informacje covidowe, panstwo na n, program republika, wypowiedzenie umowy żłobek prywatny wzór doc, zs3 pszczyna, falck mazowiecka

yyyyy