Wyrównaj – pomóż – działaj

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-156/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Jastków

Wartość ogółem: 336418,16

Wydatki kwalifikowalne: 336418,16

Dofinansowanie: 336418,16

Dofinansowanie UE: 285955,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Jastków

NIP beneficjenta: 7132871020

Kod pocztowy: 21-002

Miejscowość: Panieńszczyzna

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

analiza wykonalności, pociąg katowice trzebinia, pup myślenice praca, 3 miejsce euro 2021, tałtowisko, zapoznaj się z danymi statystycznymi i wyjaśnij w jaki sposób, czy odpis recepty można zrealizować w innej aptece, aktualizacja do fs 17, polityka regionalna, dotacje do lasów prywatnych 2021, ministerstwo finasów

yyyyy