Wyrównajmy szanse naszych dzieci!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-073/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Lewin Kłodzki

Wartość ogółem: 793340

Wydatki kwalifikowalne: 793340

Dofinansowanie: 793340

Dofinansowanie UE: 674339

Nazwa beneficjenta: Gmina Lewin Kłodzki/Zespół Szkolno-Przedszkolny

NIP beneficjenta: 8831678631

Kod pocztowy: 57-343

Miejscowość: Lewin Kłodzki

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011

jakie są oddziaływanie fotowoltaiczne na zdrowie ludzkie, kurs na koparke kielce, autorskie prawa majątkowe przykłady, na sukces, urzad pracy elbląg

yyyyy