Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z Targówka poprzez wsparcie istniejącego punktu przedszkolnego „Iskierka”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-234/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 182677,9

Wydatki kwalifikowalne: 182677,9

Dofinansowanie: 179678,58

Dofinansowanie UE: 152726,79

Nazwa beneficjenta: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego

NIP beneficjenta: 5242210933

Kod pocztowy: 03-788

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: Kościół Katolicki

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

pomóż czy pomóc, miasto w powiecie złotowskim, głuszyca.pl, fundacja atlas dofinansowanie, gospodarcza 24 oświęcim

yyyyy