Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Siechnice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-144/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 202171,8

Wydatki kwalifikowalne: 202171,8

Dofinansowanie: 202171,8

Dofinansowanie UE: 171846,03

Nazwa beneficjenta: Gmina Siechnice

NIP beneficjenta: 9121005691

Kod pocztowy: 55-010

Miejscowość: Święta Katarzyna

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013

facebook ikona png, prywatne domy opieki małopolska, banner polska, kursy hydrauliczne, bank gospodarstwa krajowego białystok

yyyyy