Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Świerzawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-160/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Gmina: Świerzawa

Wartość ogółem: 94700

Wydatki kwalifikowalne: 94700

Dofinansowanie: 94700

Dofinansowanie UE: 80495

Nazwa beneficjenta: Gmina Świerzawa

NIP beneficjenta: 6941562578

Kod pocztowy: 59-540

Miejscowość: Świerzawa

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat złotoryjski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

rynek starachowice, platforma zarobkowa opinie, dzień w którym powrócił pdf, możdżanowska andżelika, naprzekór, program termomodernizacji, 16 grudnia, srednia krajowa maj 2022

yyyyy