Wyrównujemy szanse uczniów na wsi!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-055/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Lubsza

Wartość ogółem: 199990

Wydatki kwalifikowalne: 199990

Dofinansowanie: 199990

Dofinansowanie UE: 169991,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”

NIP beneficjenta: 7521410218

Kod pocztowy: 46-034

Miejscowość: Pokój

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski / Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

euto 2021, wsjp pl, na podwórku koło bramy, parki krajobrazowe opolskie, zakład energetyczny żyrardów, rema koluszki, postęp, międzynarodowy traktat profilaktyki i gotowości pandemicznej, ocena pracownika samorządowego 2020 wzór, dopasuj liczby w taki sposób aby powstał układ nieoznaczony

yyyyy