Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola w Woli Zarczyckiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-083/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Nowa Sarzyna

Wartość ogółem: 85477,64

Wydatki kwalifikowalne: 85477,64

Dofinansowanie: 84195,48

Dofinansowanie UE: 72655,99

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

NIP beneficjenta: 8161603481

Kod pocztowy: 37-310

Miejscowość: Nowa Sarzyna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010

program do identyfikacji zdjęć, sanatoria mazowieckie, signum 33 wg wycofany, geodezja lublin

yyyyy