Wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez utworzenie punktu przedszkolnego w Krowicy Samej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-008/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Lubaczów

Wartość ogółem: 183800

Wydatki kwalifikowalne: 183800

Dofinansowanie: 156230

Dofinansowanie UE: 156230

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów

NIP beneficjenta: 7931570157

Kod pocztowy: 37-600

Miejscowość: Lubaczów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/5/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

długość linii kolejowych w polsce 2018, wzór upoważnienia do potwierdzania za zgodność z oryginałem, malownicze miejsca w polsce, mistrzowei, grunt to ogrod

yyyyy