Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w gimnazjum w mieście Kowal

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-140/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Kowal – miasto

Wartość ogółem: 72900

Wydatki kwalifikowalne: 72900

Dofinansowanie: 61965

Dofinansowanie UE: 61965

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Kowal

NIP beneficjenta: 8883045889

Kod pocztowy: 87-820

Miejscowość: Kowal

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

miejski urząd pracy, urząd pracy w kamieniu pomorskim, 1305/2013, polska i świat w ii połowie 20 wieku sprawdzian chomikuj, planowanie budzetu, stowarzyszenie psychologów, chybie praca, nc+go rejestracja, fundusz cvc, wałbrzych apartamenty, strefa parkowania kraków wykaz ulic

yyyyy