Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Gminie Jasieniec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-337/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Jasieniec

Wartość ogółem: 72885,25

Wydatki kwalifikowalne: 72885,25

Dofinansowanie: 72885,25

Dofinansowanie UE: 61952,46

Nazwa beneficjenta: Gmina Jasieniec

NIP beneficjenta: 7971945741

Kod pocztowy: 05-604

Miejscowość: Jasieniec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

definicja mikroprzedsiębiorcy 2020, poznań olsztyn pkp, wykup mieszkań komunalnych warszawa 2018, dokument definicja, systemy ochrony zdrowia, mieszkanie plus kraków wnioski, wniosek wn-p-zf, sebastian gołębiewski, zachęta praca

yyyyy