„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Głogów Małopolski”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-188/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 314917

Wydatki kwalifikowalne: 314917

Dofinansowanie: 314917

Dofinansowanie UE: 267679,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Głogów Małopolski

NIP beneficjenta: 5170038464

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowość: Głogów Małopolski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

pociągi kolei mazowieckich, jak pisać na pewno, on ona ono rybnik, praca kłodzko pup, prawidłowy wzorzec chodu

yyyyy