Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-009/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina:

Wartość ogółem: 931519,5

Wydatki kwalifikowalne: 931519,5

Dofinansowanie: 931519,5

Dofinansowanie UE: 791791,58

Nazwa beneficjenta: Powiat Chełmiński

NIP beneficjenta: 8751462248

Kod pocztowy: 86-200

Miejscowość: Chełmno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

szczegółowa mapa warmii mazur, promyk nadziei 101, lmp badanie, praca łańcut pup, miasto przyszłości rysunek, euro 2021 w internecie, czarnkow praca, jak się liczy masę cząsteczkową, portal do pisania, obszar pokryty osadem naniesionym przez wodę, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego mielec, uzasadnij stwierdzenie że warunki życia ludności w państwach biednego południa, polska koronawirus, wymień trzy przykłady zasobów należących do dziedzictwa narodowego polaków

yyyyy