Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie golubsko-dobrzynskim – kontynuacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-021/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Gmina:

Wartość ogółem: 979581,2

Wydatki kwalifikowalne: 979581,2

Dofinansowanie: 832644,02

Dofinansowanie UE: 832644,02

Nazwa beneficjenta: Powiat Golubsko-Dobrzyński

NIP beneficjenta: 5030054368

Kod pocztowy: 87-400

Miejscowość: Golub-Dobrzyń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

pcpr wrocław, gazeta krotoszyńska facebook, kalkulator pomocy de minimis, ogród w wojsławicach, warmińsko mazurska agencja rozwoju regionalnego, zajmuje się, schemat obrazuje różne dziedziny nauki, verona consulting zamość

yyyyy

Dodaj komentarz