Wyższy standard nauczania w gminie Trzebownisko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-007/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 337584

Wydatki kwalifikowalne: 337584

Dofinansowanie: 337584

Dofinansowanie UE: 286946,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Trzebownisko

NIP beneficjenta: 5170037677

Kod pocztowy: 36-001

Miejscowość: Trzebownisko

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

na przyszłość, gmina stoczek, dr stefanowicz, opaska zycia, finansowania, i lo tarnów, dodo4story, czarnorzeki wieża widokowa, wskazany, sanatorium wyszukiwarka, definicja ulicy

yyyyy