Wzbogacenie oferty dodatkowych zajęć edukacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-321/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Harasiuki

Wartość ogółem: 76192,81

Wydatki kwalifikowalne: 76192,81

Dofinansowanie: 76192,81

Dofinansowanie UE: 64763,89

Nazwa beneficjenta: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym

NIP beneficjenta: 8652243359

Kod pocztowy: 37-413

Miejscowość: Krzeszów Górny

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat niżański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

europejskiego funduszu społecznego, parafia golancz, hangar czyżyny, dofinansowanie do jezyka obcego, generator potwierdzenia nadania

yyyyy