Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-192/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 178221,66

Wydatki kwalifikowalne: 178221,66

Dofinansowanie: 178221,66

Dofinansowanie UE: 151488,41

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodzisko Dolne/Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym

NIP beneficjenta: 8161523279

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Grodzisko Górne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

airly czujnik, nie dotyczy skrót, zs1 działdowo, dotacja na założenie działalności, przychodnia niewiadom

yyyyy