Za pan brat z nauką- wyrównywanie szans edukacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-017/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Sierakowice

Wartość ogółem: 99959,2

Wydatki kwalifikowalne: 99959,2

Dofinansowanie: 99959,2

Dofinansowanie UE: 84965,32

Nazwa beneficjenta: Gmina Sierakowice/Zespół Szkół w Gowidlinie

NIP beneficjenta: 5891875842

Kod pocztowy: 83-341

Miejscowość: Gowidlino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, urząd marszałkowski zielona góra ochrona środowiska, 61 610 71 43, zasady archiwizacji dokumentów

yyyyy